Kort om vigtigste love & regler om byggeaffald

Her får du overblik over de vigtigste love & regler om byggeaffald.

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er en central lov i miljølovgivningen, som skal beskytte natur og miljø. Den omfatter bl.a. al virksomhed, der kan medføre forurening af miljøet, også ved frembringelse af affald. Kapitel 6 og 7 omhandler affald.

En central regel i Miljøbeskyttelsesloven er § 19, der siger, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. En anden central regel i Miljøbeskyttelsesloven i forhold til affald er § 43, som siger, at den, der frembringer, opbevarer behandler eller bortskaffer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller forurening.

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og omfatter affaldshåndtering.

Kommunen afgør, om en genstand er affald, og hvilken type affald det er. I affaldsbekendtgørelsens kapitel 3 findes regler om dette. Kommunerne skal også udarbejde affaldsregulativer og affaldsordninger, og kapitel 6 og kapitel 7 fastsætter regler om dette. Kapitel 11 indeholder regler om farligt affald fra virksomheder, og her findes krav til anmeldelse, opbevaring og transport.

Af særlig relevans for byggeaffald findes i kapitel 10 krav til virksomhedernes sortering af bygge- og anlægsaffald, mens kapitel 13 dels indeholder regler om identifikation af PCB i byggeri og anlæg og dels regler om anmeldelse af byggeaffald.

Vær ikke kun opmærksom på selve affaldsbekendtgørelsen, men også  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (BEK nr. 715 af 13/05/2015). Den indeholder regler og bestemmelser for at klassificere affald som farligt og opdaterer af listen over affald.

Restproduktbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter regler om bl.a. genanvendelse i bygge- og anlægsarbejder af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Formålet er at nedbringe mængden af affald.

Deponeringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter regler om deponeringsanlæg. Deponeringsbekendtgørelsen omfatter bl.a. kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæggene.

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter regler for indretning og drift af affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg, der forbrænder fast eller flydende affald.

Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger

Bekendtgørelsen har til formål at fremme størst mulig genanvendelse og ressourceudnyttelse af byggeaffald. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygning og nedrivning af statsbygninger, hvorved der forventes at fremkomme mere end 10 tons byggeaffald. Det påhviler bygherren at drage omsorg for, at nedrivning af statsbygninger udføres som selektiv nedrivning i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i brancheaftale NMK 96 af 28. november 1996.

Regler på arbejdsmiljøområdet

Arbejdsmiljøloven tilstræber at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø og et grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer samt vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøloven uddybes og præciseres i en række bekendtgørelser. Bl.a. er følgende relevante for arbejde med bygge- og anlægsaffald:

Læs desuden mere om regler på arbejdsmiljøområdet her.

Kommunale affaldsregulativer

Affaldsregulativer er kommunale regler for håndtering af affald. Regulativerne er opdelt i regulativer for hushold og regulativer for erhverv og omfatter de affaldsordninger, der er etableret i kommunen. Det er altså affaldsregulativerne, der beskriver, hvordan du som borger eller virksomhed skal sortere og bortskaffe dit affald, herunder byggeaffald.

Miljøstyrelsen har samlet alle de kommunale affaldsregulativer i en database, NSTAR (Nationale Standard Affalds Regulativer). Her er det muligt at finde alle kommunernes affaldsregulativer i deres helhed. Det er også muligt at søge efter affaldsordningen for en vis affaldstype i en bestemt kommune eller sammenligne regulativer og ordninger mellem kommuner.